logo
Mtavari / Aqciebi / MagtiNet
 

Paketi MARTIVI-25
paketis gaaqtiurebit miiget:

- ULIMITO sasaubro dro saqartveloshi*
- 1000 MB interneti**
- ULIMITO SMS / MMS

paketis girebulebaa 25 lari.
moqmedebis vada - 30 dge.

„martivi 25“-is gaaqtiureba: 25 52 ok
an www.mymagti.com

___________

* nebismier qselze, globalselisa (559 00 xx xx ) da silknetis S1(570 xx xx xx) mobiluri qselebis garda.

*1000 megabaitis amotsurvis shemtxvevashi (30 dgis gasvlamde) dzalashia shegavatiani taripi: 1 MB - 1 tetri.
damatebulia: 2015/05/29 11:05

Internetpaketebi – sheidzine da dazoge tanxa!
Akripe * 111 # OK, servis-meniudan airchie ”paketebis shedzena” da shemdeg airchie sasurveli internetpaketi

- 500 MB - 3 larad
- 1 000 MB - 5 larad
- 2 000 MB - 7 larad
- 4 000 MB - 10 larad
- 6 000 MB - 15 larad
- 15000 MB - 30 larad
- ulimito - 150 larad

shedzenili MB-ebis gamokenebis vadaa 30 dge.

damatebulia: 2015/02/27 10:18

SMS/MMS paketebi – dazoget tanxa!
akripet * 111 # OK, servis-meniudan airchiet `paketebis shedzena” da shemdeg airchiet sasurveli SMS/MMS paketi

- 100 SMS/MMS - 1 larad
- 150 SMS/MMS - 1.5 larad
- 400 SMS/MMS - 2.5 larad
- 1000 SMS/MMS -5 larad
- ulimito paketi - 10 larad

shedzenili shMsh/MMsh-ebis gamokeneba shegidzliat 30 dgis ganmavlobashi.
darchenili erteulebi shegenaxebat axali paketis shedzenamde maqsimum 7 dgit.

damatebulia: 2015/01/26 11:17

Tsutobrivi Paketebi – dazoget tanxa
sheidzinet Tsutobrivi Paketebi saqartveloshi nebismieri qselis abonentebtan sasaubrod:

-30 tsuti 5 larad – 6005 ok.
- 80 tsuti 10 larad – 6010 ok.
- 150 tsuti 15 larad - 6015 ok.
- 400 tsuti 30 larad – 6030 ok.
- 1000 tsuti 60 larad – 6060 ok.

shedzenili tsutebis gamokenebis vadaa 30 dge. 30 dgis shemdeg darchenili tsutebi shegenaxebat axali paketis shedzenamde maqsimum 7 dgit.
tsutebis amotsurvis an shenaxvis shemtxvevashi isargeblebt paketis shedzenamde arsebuli taripit. tsutobrivi paketis shedzena shegidzliat nebismieri sixshirit.damatebulia: 2015/01/26 11:09

aqtsia KVIRADGE
gsurt kviradges upasod da ulimitod esaubrot Magtis, Balisa da Banis nebismier abonents?
chaertet aqtsiashi upasod *132#OK da orshabatidan shabatis chatvlit mobiluridan daxarjet minimum 6 lari.


damatebulia: 2013/01/28 15:55