logo
Mtavari / Aqciebi / MagtiNet
 

Internetpaketebi – sheidzine da dazoge tanxa!
Akripe * 111 # OK, servis-meniudan airchie ”paketebis shedzena” da shemdeg airchie sasurveli internetpaketi

- 500 MB - 3 larad
- 1 000 MB - 5 larad
- 2 000 MB - 7 larad
- 4 000 MB - 10 larad
- 6 000 MB - 15 larad
- 15000 MB - 30 larad
- ulimito - 150 larad

shedzenili MB-ebis gamokenebis vadaa 30 dge.

damatebulia: 2015/02/27 10:18

SMS/MMS paketebi – dazoget tanxa!
akripet * 111 # OK, servis-meniudan airchiet `paketebis shedzena” da shemdeg airchiet sasurveli SMS/MMS paketi

- 100 SMS/MMS - 1 larad
- 150 SMS/MMS - 1.5 larad
- 400 SMS/MMS - 2.5 larad
- 1000 SMS/MMS -5 larad
- ulimito paketi - 10 larad

shedzenili shMsh/MMsh-ebis gamokeneba shegidzliat 30 dgis ganmavlobashi.
darchenili erteulebi shegenaxebat axali paketis shedzenamde maqsimum 7 dgit.

damatebulia: 2015/01/26 11:17

Tsutobrivi Paketebi – dazoget tanxa
sheidzinet Tsutobrivi Paketebi saqartveloshi nebismieri qselis abonentebtan sasaubrod:

-30 tsuti 5 larad – 6005 ok.
- 80 tsuti 10 larad – 6010 ok.
- 150 tsuti 15 larad - 6015 ok.
- 400 tsuti 30 larad – 6030 ok.
- 1000 tsuti 60 larad – 6060 ok.

shedzenili tsutebis gamokenebis vadaa 30 dge. 30 dgis shemdeg darchenili tsutebi shegenaxebat axali paketis shedzenamde maqsimum 7 dgit.
tsutebis amotsurvis an shenaxvis shemtxvevashi isargeblebt paketis shedzenamde arsebuli taripit. tsutobrivi paketis shedzena shegidzliat nebismieri sixshirit.damatebulia: 2015/01/26 11:09

MARTIVI-25
paketis gaaqtiurebit momxmarebeli igebs:

- ULIMITO sasaubro dros saqartveloshi, nebismier qselze sasaubrod
- ULIMITO SMS / MMS
- 1000 MB*
paketis girebulebaa 25 lari.
moqmedebis vada - 30 dge.

MARTIVI 25-is gaaqtiureba: 25 52 ok

*1000 megabaitis amotsurvis shemtxvevashi (30 dgis gasvlamde) dzalashia shegavatiani taripi: 1 megabaiti - 1 tetri.
damatebulia: 2014/12/18 14:03

ULIMITO+
- ULIMITOD isaubret saqartveloshi, nebismier qselze
- ULIMITOD gagzavnet SMS da MMS
- ULIMITOD isargeblet internetit
da damatebit miiget mnishvnelovani pasdaklebebi MagtiSatze, Magti Fixze da internetze!

paketis girebuleba: 60 lari.
sargeblobis vada: 30 dge.
paketis gaaqtiureba: 3366 OK


damatebulia: 2014/04/02 09:18

taripi ZERO+
- 0 tetri - Magtis, Balisa da Banis abonentebtan.
saqartvelos sxva qselebtan - 7 tetri.
zaris tsamotskeba - 7 tetri.
- 0 tetri interneti - dgeshi pirvel 7 MB-is shemdeg
(dgiuri upaso limiti - 1000 MB).
- 0 tetri SMS/MMS - dgeshi pirvel 7 SMS/MMS -is shemdeg
(dgiuri upaso limiti - 100 SMS/MMS).

taripit 30-dgiani sargebloba - 1 lari.
upaso internetita da SMS/MMS -it isargeblebt dadebiti balansis shemtxvevashi.

taripis chartva: * 007, OK

damatebulia: 2013/11/12 15:54

aqtsia KVIRADGE
gsurt kviradges upasod da ulimitod esaubrot Magtis, Balisa da Banis nebismier abonents?
chaertet aqtsiashi upasod *132#OK da orshabatidan shabatis chatvlit mobiluridan daxarjet minimum 6 lari.


damatebulia: 2013/01/28 15:55